സംഭവിച്ചതെല്ലാം നല്ലതിന്. സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം നല്ലതിന്. ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതും നല്ലത് . നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ ഓർത്ത്‌ എന്തിനു ദു:ഖിക്കുന്നു? നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്തെങ്കിലും നീ കൊണ്ടുവന്നതാണോ? നശിച്ചത് എന്തെങ്കിലും നീ സൃഷ്ടിച്ചതാണോ? നീ നേടിയതെല്ലാം നിനക്ക്‌ ഇവിടെനിന്ന് ലഭിച്ചതാണ്. നിനക്കുള്ളതെല്ലാം ഇവിടെ നിന്നു നേടിയതാണ്. ഇന്നു നിനക്കുള്ളതെല്ലാം ഇന്നലെ മറ്റാരുടേതോ ആയിരുന്നു. നാളെ അതു മറ്റാരുടേതോ ആകും. മാറ്റം പ്രകൃതിനിയമം ആണ്.

Sunday, 31 January 2016

നിറമുള്ള വെള്ളം

ചുറ്റം തളംകെട്ടിനിന്ന നിശബ്ദത മാറുകയാണ്. വീണ്ടും കാതുകളില്‍ ശബ്ദവീചികള്‍ പ്രവേശിക്കുന്നു. കണ്ണുകള്‍ തുറക്കുവാന്‍ തോന്നുന്നില്ല. ആ മനോഹരസ്വപ്നം തന്നില്‍ നിന്നുമകലുമെന്ന് കരുതിയാകാം അവള്‍ തന്‍റെ കണ്ണുകളെ ഇറുക്കിയടച്ചു. ചെവികള്‍ കരങ്ങളാല്‍പൊത്തി ആ സ്വപ്നത്തെ അവള്‍വീണ്ടും മാടിവിളിച്ചു. അവ വീണ്ടും അവള്‍ക്കുമുന്നിലെത്തി. നിറമുള്ള വെള്ളം ആദ്യമായാണ് അവള്‍ കാണുന്നത്, എന്തൊരുസ്വാദ്... മുന്നില്‍ ബാക്കിയിരിക്കുന്ന ഭോജനവസ്തുക്കള്‍ അവളിലെ വിശപ്പിനെ അതിന്‍റെ മൂര്‍ച്ഛതയിലെത്തിക്കുകയും അവളുടെ ഹൃദയത്തെ ആഹ്ലാദത്താല്‍ നിറക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ അവളുടെ കരങ്ങള്‍ അവയെ സ്പര്‍ശിക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് മറ്റേതോ കരങ്ങള്‍ അവളുടെ കണ്ണുകളെ പിന്നില്‍നിന്ന് പൊത്തി. പിന്നെ കണ്ണുതുറക്കവേ അമ്മയാണ് മുന്നില്‍ ബാക്കിയായ വിശപ്പുമായ് എണീക്കവേ അവള്‍ തിടുക്കത്തിലായിരുന്നു താനിക്കുകിട്ടിയ ആ നിറമുള്ള വെള്ളത്തെപ്പറ്റി പറയുവാനുള്ള തിടുക്കത്തില്‍.  എന്നാല്‍ വിശപ്പുമാറ്റുന്ന സ്വപ്നങ്ങള്‍ കാട്ടിയുറക്കുന്ന തങ്ങളുടെ അന്നദാതാക്കളില്‍ നിന്നും തന്‍റെ മകളെ രക്ഷിക്കുവാനുള്ള തിടുക്കത്തിലായിരുന്നു ആ അമ്മയെന്ന് അവളറിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

No comments:

Post a Comment