സംഭവിച്ചതെല്ലാം നല്ലതിന്. സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം നല്ലതിന്. ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതും നല്ലത് . നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ ഓർത്ത്‌ എന്തിനു ദു:ഖിക്കുന്നു? നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്തെങ്കിലും നീ കൊണ്ടുവന്നതാണോ? നശിച്ചത് എന്തെങ്കിലും നീ സൃഷ്ടിച്ചതാണോ? നീ നേടിയതെല്ലാം നിനക്ക്‌ ഇവിടെനിന്ന് ലഭിച്ചതാണ്. നിനക്കുള്ളതെല്ലാം ഇവിടെ നിന്നു നേടിയതാണ്. ഇന്നു നിനക്കുള്ളതെല്ലാം ഇന്നലെ മറ്റാരുടേതോ ആയിരുന്നു. നാളെ അതു മറ്റാരുടേതോ ആകും. മാറ്റം പ്രകൃതിനിയമം ആണ്.

Sunday, 31 January 2016

നഷ്ടസൌഹൃദം

കാത്തിരിക്കുന്നു ഞാന്‍ വ്യര്‍ത്ഥമെന്നറിവോടെ,
ജീവന്‍റെ ദീര്‍ഘമാം യാത്രയിലായ്.
എത്രയോ രാത്രികള്‍ എത്രയോ പകലുകള്‍,
അസ്തമിക്കാത്തൊരെന്‍ ഓര്‍മ്മകളില്‍.
നിറയുന്നു നീ സദാ പുഞ്ചിരിയോടെയെന്‍,
അശ്രുകണങ്ങളില്‍ വേദനയായ്.
എങ്ങോ മറഞ്ഞുപോയ് ഒരുവേള നീയെന്‍,
വിധിയെ തനിച്ചാക്കി മറഞ്ഞുപോയി.
അന്നൊരു സന്ധ്യയില്‍ സൌഹൃദച്ചെണ്ടുമായ്,
എന്നുടെ മുന്നില്‍ നീ എത്തീടവേ;
അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഞാന്‍ ഒരുനാള്‍ നീയെന്‍,
ആത്മാവിന്‍ അര്‍ത്ഥമായ് മാറുമെന്ന്.
ജഡമായ് കിടന്നൊരെന്‍ ബാഹ്യരൂപത്തിനായ്,
നല്‍കി നിന്‍ ആത്മാവിന്‍ അര്‍ധഭാഗം.
ജീവിച്ചു തുടങ്ങി ഞാന്‍ പിച്ചവെച്ചു,
നിന്‍ കരസ്പര്‍ശത്തിന്‍ ശക്തിയാലെ;
പഠിപ്പിച്ചു നീയെന്നെ ജീവിതപാഠങ്ങള്‍,
ഗുരുനാഥനായി നീ വിളങ്ങിനിന്നു.
ചുവടുകളിടറവേ അറിയാതെ ഇന്നെന്‍,
കരങ്ങള്‍ നിനക്കായ് തേടിടുന്നു.
ജീവിക്കുവാനായ് നിനക്കവേ എന്നും,
ഓര്‍ക്കുന്നു നിന്നെയെന്‍ ഹൃത്തിലായി.
മായ്ക്കില്ലൊരിക്കലും നിന്നുടെ ഓര്‍മ്മകള്‍,
എന്നുടെ മനസ്സിന്‍റെ കോണില്‍ നിന്നും.
കാത്തിടും എന്നുമാ പൂമരകാഴ്ചകള്‍,
എന്നുടെ സ്നേഹമാം തോപ്പിലായി.

No comments:

Post a Comment