സംഭവിച്ചതെല്ലാം നല്ലതിന്. സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം നല്ലതിന്. ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതും നല്ലത് . നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ ഓർത്ത്‌ എന്തിനു ദു:ഖിക്കുന്നു? നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്തെങ്കിലും നീ കൊണ്ടുവന്നതാണോ? നശിച്ചത് എന്തെങ്കിലും നീ സൃഷ്ടിച്ചതാണോ? നീ നേടിയതെല്ലാം നിനക്ക്‌ ഇവിടെനിന്ന് ലഭിച്ചതാണ്. നിനക്കുള്ളതെല്ലാം ഇവിടെ നിന്നു നേടിയതാണ്. ഇന്നു നിനക്കുള്ളതെല്ലാം ഇന്നലെ മറ്റാരുടേതോ ആയിരുന്നു. നാളെ അതു മറ്റാരുടേതോ ആകും. മാറ്റം പ്രകൃതിനിയമം ആണ്.

Sunday, 31 January 2016

എന്‍റെ കഥ

കത്തിയമര്‍ന്നു മമഹൃത്തിലായി
നഷ്ടസ്വപ്നങ്ങള്‍ തന്‍ എരിയും ചിത.
വലിച്ചെറിഞ്ഞു ഞാന്‍ ദൂരത്തായ്
എന്നുടെ ജീവിതസത്വത്തിനെ...
ചിരിച്ചു മാനവര്‍ ആ കാഴ്ചയില്‍,
ആര്‍ത്തു കരഞ്ഞു എന്‍ സൃഷ്ടിതന്‍ കാരകന്‍.
പശ്ചാത്തപിച്ചു എന്‍ ബാഹ്യരൂപം,
പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു എന്‍ അന്തരംഗം.
നീറുമെന്‍ വേദനമാറ്റി ഞാനെന്‍
സുഖകരമാമൊരു അനുഭൂതിയായ്...
കാലത്തിന്‍ കരമതില്‍ ഏറ്റുവാങ്ങും
എന്നുടെ കഥയിലെ ഏടുകളും,
തുടര്‍ന്നിടും വര്‍ത്തമാനത്തിലും
പ്രതിഫലനത്തിന്‍ സ്പുരണമാകും

No comments:

Post a Comment