സംഭവിച്ചതെല്ലാം നല്ലതിന്. സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം നല്ലതിന്. ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതും നല്ലത് . നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ ഓർത്ത്‌ എന്തിനു ദു:ഖിക്കുന്നു? നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്തെങ്കിലും നീ കൊണ്ടുവന്നതാണോ? നശിച്ചത് എന്തെങ്കിലും നീ സൃഷ്ടിച്ചതാണോ? നീ നേടിയതെല്ലാം നിനക്ക്‌ ഇവിടെനിന്ന് ലഭിച്ചതാണ്. നിനക്കുള്ളതെല്ലാം ഇവിടെ നിന്നു നേടിയതാണ്. ഇന്നു നിനക്കുള്ളതെല്ലാം ഇന്നലെ മറ്റാരുടേതോ ആയിരുന്നു. നാളെ അതു മറ്റാരുടേതോ ആകും. മാറ്റം പ്രകൃതിനിയമം ആണ്.

Sunday, 31 January 2016

നിനക്കുമാത്രമായ്

കൊഴിഞ്ഞുപോയ് കാലവും നഷ്ടസ്വപ്നങ്ങള്‍തന്‍
വിടരാമലരുകള്‍തന്‍ വാസന്തവും.
എങ്കിലും എന്‍പ്രിയേ നിനക്കുമാത്രമായ്
കരുതിടുന്നിന്നുമെന്‍ ശിഷ്ടജീവന്‍.

എങ്ങോ മറയവേ ഒരുമാത്രകൊണ്ടു നീ,
എന്നെ മറന്നുപോയ് ക്ഷണികമാം വേളയില്‍.
 എങ്കിലും എന്‍പ്രിയേ നിനക്കുമാത്രമായ്
കാത്തിരിക്കുന്നു ഞാന്‍ അന്നുമിന്നും.

അറിയില്ലെനിക്കെന്‍ അപരാധമെന്തെന്ന്,
അറിയുന്നു ഞാനപരാധി നിനക്കെന്ന്.
എങ്കിലും എന്‍പ്രിയേ നിനക്കുമാത്രമായ്
നല്‍കിയെന്‍ ആത്മാവിന്‍ സര്‍വ്വസ്വവും.

എന്നുടെ സ്വപ്നമാം നിന്നെയെന്‍ പ്രതീക്ഷയായ്,
മാറ്റിയെന്‍ ജീവിത യാത്രചെയ്കേ.
എങ്കിലും എന്‍പ്രിയേ നിനക്കുമാത്രമായ്
നല്‍കിടുന്നിന്നെന്‍ ശിഷ്ടപ്രാണനേയും

No comments:

Post a Comment