സംഭവിച്ചതെല്ലാം നല്ലതിന്. സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം നല്ലതിന്. ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതും നല്ലത് . നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ ഓർത്ത്‌ എന്തിനു ദു:ഖിക്കുന്നു? നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്തെങ്കിലും നീ കൊണ്ടുവന്നതാണോ? നശിച്ചത് എന്തെങ്കിലും നീ സൃഷ്ടിച്ചതാണോ? നീ നേടിയതെല്ലാം നിനക്ക്‌ ഇവിടെനിന്ന് ലഭിച്ചതാണ്. നിനക്കുള്ളതെല്ലാം ഇവിടെ നിന്നു നേടിയതാണ്. ഇന്നു നിനക്കുള്ളതെല്ലാം ഇന്നലെ മറ്റാരുടേതോ ആയിരുന്നു. നാളെ അതു മറ്റാരുടേതോ ആകും. മാറ്റം പ്രകൃതിനിയമം ആണ്.

Sunday, 31 January 2016

ധര്‍മ്മയുദ്ധം

യുദ്ധത്തിന്‍ കാഹള ധ്വനികള്‍ മുഴങ്ങുന്നു
ഒരുമാത്ര നോക്കി ഞാന്‍ ഒരിക്കല്‍ മാത്രം.
നടുങ്ങി എന്‍ ഹൃദയം വിറച്ചുപോയ് അധരം,
തളരുന്നു മേനിയും മനവുമൊപ്പം.
കണ്ടുഞാന്‍ ഭൂമിയില്‍ ചോരചിന്തീടുമെന്‍
സോദരരായുള്ള മാനവരെ.
തുടങ്ങി ഈ യുദ്ധം തുടര്‍ന്നു ആ യാത്ര,
വിജയപരാജയ മിശ്രണമായ്.
കൊഴിയുന്നു വ്യക്തികള്‍ ബോസായ് സിംങായ്,
നല്‍കുന്നു ജീവന്‍ മമ ദേശത്തിനായ്.
ഉദിക്കുന്നു പക്ഷേ വിപ്ലവസൂര്യന്‍
മാനവര്‍ തന്‍ അന്തരംഗങ്ങളില്‍.
അണയാ ജ്വാലയായ് ജ്വലിക്കും പ്രകാശമായ്,
തുടരുന്നു ഇന്നും ആ കര്‍മ്മയാത്ര.
തീര്‍ന്നില്ല യുദ്ധം അത് തുടരുന്നു നിത്യം
സത്യധര്‍മ്മത്തിന്‍ രക്ഷക്കായ് തുടര്‍ന്നിടുന്നു.
മാറുന്നു രൂപവും സമരമുഖങ്ങളും
അത് കാലത്തിന്‍ കരങ്ങളില്‍ സുഭദ്രമായ്.
അന്നു മുറുകി കഴുത്തില്‍മരണക്കയര്‍,
ഇന്നു ചിന്തുന്നു രക്തം വാള്‍മുനയാല്‍.
അണിയുന്നു രക്തത്തിന്‍ കുങ്കുമശോഭയെ
വിജയത്തിന്‍ കുങ്കുമത്തിലകമായി.
നല്കുന്നു ജീവന്‍ നിര്‍ഭയമോടവര്‍,
തങ്ങള്‍തന്‍ നാടിനും ജനതയ്ക്കുമായ്.
ഇനി പിടയില്ല എന്‍മനം ഒരുമാത്രപോലും,
നല്‍കുമെന്‍ ജീവനും സര്‍വ്വസ്വവും.
ഉണര്‍ന്നു കഴിഞ്ഞു ഞാന്‍ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഞാന്‍,
തുടരുമീ ധര്‍മ്മയുദ്ധത്തിനായി.
കുറിക്കുന്നു ഞാനെന്‍ ഹരിശ്രീ ഇവിടെ,
ചോരയില്‍ കുതിര്‍ന്നൊരെന്‍ ജന്മഭൂവില്‍.

(29-01-2013)

No comments:

Post a Comment